วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
เหตุแห่งความอันตรธานของคำสอน

ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบเหมือนกลองศึก ภิกษุ ท.! เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว : กลองศึกของกษัตริย์พวกทสารหะ เรียกว่า อานกะ ม...

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่สุดแห่งทุกข์

ที่สุดแห่งทุกข์                         [ ๑๓๓] พ. ดูกรมาลุกยบุตร ก็ในธรรมเหล่านั้น คือ รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบ...

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557
ขณสูตร : นรก-สวรรค์ที่อายตนะ ๖

นรก-สวรรค์ที่อายตนะ ๖ [ ๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เป็นลาภของเธอทั้งหลายแล้ว เธอทั้งหลายได้ดีแล้ว ขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เธอ...

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ความเห็นผิดเรื่องวิญญาณเวียนว่ายตาย-เกิด

ความเห็นผิดเรื่องวิญญาณเวียนว่ายตาย-เกิด [๔๔๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้:- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหาร...

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
จิตประภัสสร

จิตประภัสสร [ ๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงได้เร็ว เหมือนจิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิต...

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สัจจวิภังคสูตร : อริยสัจ ๔ โดยสังเขป

อริยสัจ ๔ โดยสังเขป              [ ๖๙๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้-              สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมิ...

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
อนัตตลักขณสูตร : ว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตา

     ว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตา                  [ ๑๒๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณสี. ณ ...